រតនគិរី អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ

អ្នកនិពន្ធ:
រតនគិរី
ចេញផ្សាយដោយ:
1 អត្ថបទ

អត្ថបទរបស់អ្នកនិពន្ធ

  • តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យមុខរបស់អ្នកនៅផ្ទះឡើងវិញតើបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈមានអ្វីខ្លះ។នៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញឆ្នាំ ២០២១ វិធីងាយៗក្នុងការលុបបំបាត់និងការពារសញ្ញានៃភាពចាស់។
    1 ខែមេសា 2021